پاسخ سوالات خودت را امتحان کن درس های6و7پیام های آسمان نهم

پاسخ سوالات خودت را امتحان کن درس 6

سوال 1

در چند جمله کوتاه اتفاقات بعد از ظهور امام زمان (عج) را توصیف کنید.

پاسخ:  کل صفحه 65 

1-عدالت سراسر جهان را فرا گرفته و خبری از حکومت های ظالم و زورگو نیست.

2-دانش چنان شکوفا شده که تمام پیشرفت های بشر در برابر آن ناچیز است.

3-دادگاه ها و زندان ها شلوغ نیست.

4-حرص و طمع و ثروت اندوزی از میان جامعه رخت بر بسه است.

و....

 

سوال2

قرآن کریم خبر میدهد که حضرت نوح(ع)950 سال قوم خود را به سوی خدا دعوت کردند  از این خبر چه نتیجه ای میتوان گرفت؟

پاسخ:

میتوان نتیجه گرفت که عم طولانی به خواست خدا غیر ممکن نیست البته اگر کسی بتواند مسایل بهداشتی و تغذیه ای را به خوبی

مراعات کند از عمر طولانی تری برخورد دار خواهد بود.  

 

سوال 3

3- با توجه به سخن امام رضا سه مورد از ویژگی های منتظران واقی امام زمان را بنویسید.

پاسخ:

صفحه 69  صبور بودن،خوش رفتاری،همسایه داری،ترویج کارهای نیک و....

 

سوال 4

دو شرط مهم از علایم ظهور حضرت مهدی(عج)را بنویسید.

پاسخ: بالای صفحه 68

1-آمادگی مردم جهان برای همراهی با قیام امام.

2-وجود یاران باوفایی که تا پای جان در راه اهداف و آرمان های امام بایستند

 

پاسخ سوالات درس 7

 

سوال 1

چه چیزی باعث شد تا امام مهدی(عج) به دستور خداوند از نظها غایب شود؟

پایین صفحه 75

 

سوال2

با توجه به حدیث امام صادق ویژگی های راهنمایان مردم در عصر غیبت را بیان کنید.

بالای صفحه 77

بر مردم واجب است از فقیهان پرهیزگار،که از دین خود محافظت وبر خلاف هوای نفس خود رفتار میکنند و مطیع دستور خداوند هستند پیروی کنند.

 

سوال3

توضیح دهید چرا مردم باید از ولی فقیه پیروی کنند؟

پاسخ پایین صفحه77وبالای صفحه 78

پاسخ: اسلام شناسان و فقیهان واقعی کسانی هستند که در سخنان و راهنمایی هایشان پیرو سخنان معصومین اند و هر مسئله ای  نظر پیامبر

اکرم(ص) و امامان(ع) را برای مردم بازگو میکنند بنابراین پذیرفتن فتواهای فقیهان که برگرفته از قرآن و احادیثذمعصومین(ع)است در واقع پذیرفتن سخن

امامان است و مخالفت با آن ها مخالفت با احادیث معصومین است به همین دلیل مردم باید از آن ها اطاعت کنند.

 

سوال4

سه مورد از ویژگی های امام خمینی(ره)را بیان کنید.

پاییین صفحه 79 و بالای صفحه80