سوالات درس هفتم آمادگی دفاعی نهم

دفاعی / / / /

- خداوند در قران مجید سوره انفال آیه 60 چه می فرماید؟

«وَاَعِدّو لَهُمْ مَااسْتَطَعتُم مِنْ قُوَّه»

...تا آنجا که می توانید نیرو آماده کنید...

2- تاریخ زندگی بشر همراه چه بوده است؟

همراه با پدیده جنگ بوده و دفاع نیز برای مقابله با حمله ها و هجوم ها ، با حیات بشری آمیخته بوده است.

3- انسان هاي اولیه و قدیمی براي در امان ماندن از دشمنان چه کارهایي انجام می دادند؟

پناه بردن به غارها ، بالاي درختان و دیگرمخفی گاه هاي طبیعی- ایجاد خندق در اطراف شهرها و ایجاد قلعه و دروازه هاي مستحکم

4- چرا انسان هاي اولیه به بالاي درختان و دیگر مخفیگاه هاي طبیعی پناه می بردند؟

براي در امان ماندن از تهاجم حیوانات وحشی و دیگر دشمنان و همچنین براي کاستن از نگرانی هاي خود.

5- چرا دفاع در برابر حوادث غیر طبیعی و تهدیدهاي انسانی براي ما ضروري و مهم است ؟

زیرا کشور پهناور ایران در طول تاریخ به دلیل ویژگی هاي جغرافیایی ، اقتصادي ، فرهنگی و سیاسی و واقع شدن در منطقه ي حساس خاورمیانه و بهره مندي

از ذخایر طبیعی ، همیشه در معرض حوادث طبیعی و غیر طبیعی قرار داشته است .

6- رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت ا... خامنه اي درباره اهمیت دفاع چه می فرمایند

«دفاع جزئی از هویّت یک ملّت زنده است، هر ملّتی که نتواند از خود دفاع کند زنده نیست»

7- انواع دفاع ( پدافند ) را نام ببرید ؟

 1- دفاع (پدافند) عامل 2- دفاع (پدافند) غیر عامل

8- دفاع ( پدافند ) عامل را تعریف کنید؟

 مقابله و مبارزه ي مستقیم و استفاده از تجهیزات جنگی به منظور دفع حملات واقدامات جنگی دشمن پدافند عامل نامیده می شود .

9- دفاع(پدافند) عامل مخصوص چه زمانی است؟ و توسط چه کسانی و با چه وسایلی انجام می شود؟

مخصوص زمان جنگ است که توسط افراد آموزش دیده با کمک وسایلی مثل اسلحه ، موشک ، تانک و هواپیما انجام می شود.

10- دفاع ( پدافند ) غیر عامل را تعریف کنید .

مجموعه اقداماتی که بدون تجهیزات جنگی انجام می دهند تا از وارد شدن تلفات جانی و زیان هاي اقتصادي به مراکز و تأسیسات حیاتی و مهم کشور جلوگیري کنند یا آن ها را کاهش دهند .

11- شما به عنوان یک نوجوان تا چه حدي آمادگی دارید که در زمان حملهء دشمن؛ از خود، خانواده و دیگران دفاع کنی؟ به نظرت چه باید کرد؟

در حال حاضر ما می توانیم با شرکت در دوره هاي مختلف نظامی، امدادي و بالا بردن سطح علمی، خود را براي شرایط جنگ آماده کنیم.

12- دفاع یا پدافند غیرعامل در جنگ ها به چه منظوري صورت می گیرد؟

دفاع یا پدافند غیرعامل در جنگ ها براي مقابله با تهاجمات دشمن و کاهش خسارات ناشی از حملات زمینی، هوایی و دریایی صورت می گیرد.

13-  چه مکان هایی در زمان جنگ مورد حمله ي دشمن قرار می گیرند ؟

پالایشگاه ها ، نیروگاه ها ، فرودگاه ها ، مراکز سیاسی مهم ، مراکز اصلی مخابراتی و ارتباطی ، پل هاي مهم ، پایگاه هاي هوایی ، مراکز و ایستگاه هاي رادیویی و تلویزیونی

14-خداوند در آیهء 60 سوره انفال در مورد دفاع به ما چه دستوري داده است؟

دستور داده است هرقدر که می توانیم،نیرویمان را جمع کنیم و همیشه آماده دفاع از سرزمین مان باشیم.

15- پدافند غیرعامل را در سایر کشورها بررسی کنید.

آلمان= بسیاري از تأسیسات و ساختمان هاي این کشور به صورت دو منظوره احداث شده است که در شرایط غیر عادي به پناهگاه تبدیل می شود . مانند : خطوط راه آهن زیر زمینی ، ایستگاه مترو و پارکینگ ساختمان

سوئیس= ساخت پناهگاه مقاوم در برابر انفجار اتمی که داراي امکانات ضروري براي استفاده مردم است .

روسیه= ساخت پناهگاه هاي ضد هسته اي- دومنظوره کردن بسیاري از مراکز و تأسیسات مانند خطوط راه آهن زیرزمینی ، ایستگاه مترو و پارکینگ زیرزمینی از حدود 50 سال قبل- ساخت مراکز بازدید عمومی ( مانند موزه ها ) در پناهگاه هاي زیر زمینی .

16-اصول پدافند غیر عامل چیست ؟ نام ببرید.

مجموعه اقداماتی است که با استفاده از آن ها می توان به اهداف پدافند غیرعامل دست یافت؛ از قبیل : 1- استتار 2- اختفا 3- پراکندگی 4- فریب 5- مکان یابی 6- مقاوم سازي و استحکامات

17- استتار چیست ؟ (مثال بزنید)

هم رنگ کردن و هم شکل کردن تأسیسات، تجهیزات و نیروي انسانی با محیط اطراف بطوري که شناسایی آن براي دشمن بسیار دشوار و تا حدودي غیر ممکن باشد ؛ مانند استفاده از بادگیر سفید در محیط برفی

18- مؤثرترین روش دفاع غیر عامل در دنیا چیست؟

استتار

19- براي استتار از چه وسایلی استفاده می شود ؟

رنگ ، تور ، شاخ و برگ درختان و ...

20- اختفا چیست ؟ (مثال بزنید) .

اختفا یا پنهان کاري به اقداماتی گفته می شود که از قرارگرفتن تأسیسات، تجهیزات ونفرات در دید مستقیم دشمن جلوگیري به عمل می آورد؛ مانند پنهان کردن هواپیماهاي جنگی در تونل

21- درجریان هجرت پیامبر (ص) از مکه به مدینه چه کاری صورت گرفت؟چرا؟

با استفاده از اختفا و فریب که از اصول پدافند غیر عامل است ، دشمنان رسول اکرم (ص) نتوانستند به آن حضرت دسترسی پیدا کنند.

22- روش هاي اختفا را نام ببرید .

1- استفاده ي مناسب از عوارض زمین و احداث تأسیسات در محلی که به سادگی قابل تشخیص و مشاهده نباشد .

 2- عادي و غیر مهم جلوه دادن تأسیسات با کارهایی مانند : جدول بندي ، درختکاري و ...

23-پراکندگی را تعریف کنید . (مثال بزنید) .

پخش نمودن و جمع نکردن نیروها، تجهیزات و تأسیسات براي کاهش آسیب پذیري آن ها در مقابل عملیات دشمن می باشد. براي مثال؛ نباید تعدادي از دانشمندان هسته اي کشور در یک مجتمع مسکونی زندگی کنند یا اگر می توانیم چند پالایشگاه در کشور بسازیم یا آنها را در چند شهر با فاصلهء زیاد از هم بسازیم.

24-فریب را تعریف کنید . (مثال بزنید).

 فریب یعنی انجام کارهایی که فکر و دید دشمن را از اهداف اصلی و مهم به سوي اهداف فرعی و غیر اصلی و کم اهمیت منحرف نماید ؛ مانند : نصب ماکت تجهیزات جنگی در نقاط مختلف

25- مکان یابی را توضیح دهید .

 از اقدامات اساسی و مهم پدافند غیر عانل ، انتخاب محل مناسب براي ایجاد تأسیسات حیاتی و مهم کشور است.

26- تأسیسات حیاتی و مهم کشور در کدام مناطق نباید ایجاد شود ؟

دشت هاي هموار ، کنار بزرگراه ها و جاده هاي اصلی و در نزدیکی مرزها .

27-« مقاوم سازي و استحکامات »  را توضیح دهید.

یکی از کارهاي مفیدي که در زمان صلح می توان انجام داد تا در زمان حادثه از آن استفاده شود، ساخت مکان هایی است که در مقابل بمب و موشک مقاوم باشد و آثار ترکش و موج انفجار را تا حدود زیادي خنثی کند.

مانند: احداث پناهگاه در مجتمع هاي مسکونی و اداري و همچنین ساخت پناهگاه هاي عمومی در شهرها.

28- یکی از اقدامات مفیدی که  باعث حفظ جان انسان ها در زمان وقوع حادثه می شود؟

احداث پناهگاه در مجتمع هاي مسکونی و اداري و همچنین ساخت پناهگاه هاي عمومی در شهرها.

29- رعایت اصول پدافند غیر عامل چه مزیّت هایی دارد ؟

 1- قدرت دفاعی کشور را افزایش می دهد و باعث حفظ مراکز وتأسیسات مهم جامعه می شود .

 2- هر چه قدرت دفاع عامل و غیر عامل کشور بیشتر باشد ، احتمال تهاجم دشمنان کمتر می شود .

30- شما اگر ایمن سازي محل زندگی تان (شهر، شهرك، محله یا روستا) را برعهده بگیرید، چه اقداماتی انجام می دهید؟

مقاوم سازي منازل- شناسایی مکان هاي امن در محل و معرفی آنها به همسایگان- تشکیل گروه هاي امدادي

سوالات جاخالی

 1- دفاع عامل یا مستقیم مخصوص زمان جنگ است که با وسایلی مثل اسلحه ، موشک ، تانک و هواپیما صورت می گیرد

2- استتار از مؤثرترین روش هاي دفاع غیرعامل در دنیا است .

 منبع:http://defaee94.blogfa.com/