آموزش تبدیل واحدهای مختلف

آموزش تبدیل واحدهای مختلف

معمولا کسانی که در مورد تبدیل واحد اطلاعاتی ندارند

کار بسیار سختی هست تبدیل کردن آن واحد به واحد دیگر

ما برای شما این کار را آسان کردیم و کلیه واحد های اندازه گیری را در اینجا قرار دادیم تا مشکلاتتان را حل کنید.

 

تبدیل واحدهای اندازه گیری:

یک کیلوگرم = 1000 گرم

برای تبدیل کیلوگرم به گرم عدد مربوطه را در 1000 ضرب می کنیم.

برای تبدیل گرم به کیلوگرم عدد مربوطه رابر 1000 تقسیم می کنیم.

یک متر = 100 سانتیمتر

برای تبدیل متر به سانتی متر عدد مربوطه را در 100 ضرب می کنیم.

برای تبدیل سانتی متر به متر عدد مربوطه را بر 100 تقسیم می کنیم.

یک متر = 1000 میلیمتر

برای تبدیل متر به میلی متر عدد مربوطه را در 1000 ضرب می کنیم.

برای تبدیل میلی متر به متر عدد مربوطه را بر 1000 تقسیم می کنیم.

یک سانتی متر = 10میلی متر

برای تبدیل سانتی متر به میلی متر عدد مربوطه را در 10 ضرب می کنیم. ·

برای تبدیل میلی متر به سانتی متر عدد مربوطه را بر 10 تقسیم می کنیم. ·

یک هکتار = 10000 مترمربع

برای تبدیل هکتار به مترمربع عدد مربوطه را در 10000 ضرب می کنیم. ·

برای تبدیل مترمربع به هکتار عدد مربوطه را بر 10000 تقسیم می کنیم. ·

یک کیلومتر = 1000 متر

برای تبدیل کیلومتربه متر عدد مربوطه را در 1000 ضرب می کنیم. ·

برای تبدیل متر به کیلومتر عدد مربوطه رابر 1000 تقسیم می کنیم. ·

یک لیتر = 1000 سی سی

برای تبدیل لیتر به سی سی عدد مربوطه را در 1000 ضرب می کنیم. ·

برای تبدیل سی سی به لیتر عدد مربوطه رابر 1000 تقسیم می کنیم. ·

یک لیتر = 1000 سانتی مترمکعب

برای تبدیل لیتر به سانتی متر مکعب عدد مربوطه را در 1000 ضرب می کنیم. ·

برای تبدیل سانتی متر مکعب به لیتر عدد مربوطه رابر 1000 تقسیم می کنیم.

برای تبدیل سی سی به قطره عدد مربوطه را در 30 ضرب می کنیم. ·

 یک سی سی = 30 قطره

برای تبدیل قطره به سی سی عدد مربوطه رابر 30 تقسیم می کنیم.

برای تبدیل متر مکعب به لیتر عدد مربوطه را در 1000 ضرب می کنیم. ·

یک مترمکعب = 1000 لیتر

برای تبدیل لیتر به متر مکعب عدد مربوطه رابر 1000 تقسیم می کنیم.

یک مترمکعب= 1000000سانتی متر مکعب

برای تبدیل متر مکعب به سانتی متر مکعب عدد مربوطه را در 1000000 ضرب می کنیم. ·

برای تبدیل سانتی متر مکعب به متر مکعب عدد مربوطه رابر 1000000 تقسیم می کنیم. ·

یک کیلو متر مربع= 1000000متر مربع

برای تبدیل کیلو متر مربع به متر مربع عدد مربوطه را در 1000000 ضرب می کنیم. ·

برای تبدیل متر مربع به کیلو متر مربع عدد مربوطه رابر 1000000 تقسیم می کنیم.

یک کیلو متر مربع= 100هکتار

برای تبدیل کیلو متر مربع به هکتار عدد مربوطه را در 100 ضرب می کنیم. ·

برای تبدیل هکتار به کیلو متر مربع عدد مربوطه رابر 100 تقسیم می کنیم.

موفق باشید

منبع:pageweb.ir